فصلنامه پرستاری قلب و عروق

فصلنامه پرستاری قلب و عروق

Cradiovascular Nursing Journalپوستر فصلنامه پرستاری قلب و عروق

فصلنامه پرستاری قلب و عروق توسط انجمن علمی پرستاران قلب ایران به زبان فارسی و چکیده انگلیسی منتشر می شود.

این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه بیماریهای قلب و عروق با تاکید بر پرستاری پیشگیری و مراقبت و بازتوانی و مراقبتهای ویژه مقاله می پذیرد.