دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

Strategic Managment Thoughtپوستر دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

«اندیشه مدیریت راهبردی» نشریه‌ای است برای نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریت با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسئله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تالیفی و تقلیدی تاکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

۱- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک مدیریت و مباحث اسلامی و ارزشی؛

۲- تحقیقات بنیادی در علم مدیریت؛

۳- موضوعات عمومی و تخصصی مدیریت با رویکرد مطالعات مورد نیاز محققان و دانشمندان داخلی و خارجی؛

۴- مطالعات مدیریتی در حوزه‌های مورد نیاز کشور در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و مدل‌های کاربردی.

این دوفصلنامه بر اساس مجوز شماره ۵۲۴۵۷/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۸/۹/۸۹ کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حائز رتبه علمی-پژوهشی شد و نام آن از «اندیشه مدیریت» به «اندیشه مدیریت راهبردی» تغییر کرد.