دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر

دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر

International Law Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر

دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر یک نشریه علمی تخصصی است.

مجوز انتشار دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر به شماره ثبت ۷۹۹۹۲ در جلسه مورخ  ۱۰/۷/۹۶ هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و تصویب گردید.
این دو فصلنامه به دو شیوه الکترونیکی و چاپی منتشر می گردد. و آمادگی دریافت و بررسی مقالات علمی در تمامی موضوعات بین المللی را دارد . این نشریه در حوزه حقوق بین الملل،حقوق سیاسی و روابط بین الملل مقاله می پذیرد.