دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه

دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه

Journal of Law Magazine Govahپوستر دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه

آموزه های حقوقی گواه یک نشریه علمی تخصصی است که توسط دانشگاه امام صادق به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه به صورت چاپی بوده و در حوزه حقوق مقاله می پذیرد.