دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی

دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی

Journal of Human and Citizenship Rightsپوستر دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی

دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی، نشریه ای علمی تخصصی است که به زبان فارسی توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود. این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

بخش تحلیلی

  • مبانی و اقتضائات حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
  • الزامات و اصول آموزش حقوق شهروندی: مسئله افراد و نهادهای عمومی
  • ساز و کارها و بسترهای تضمین حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی مردم سالاری دینی
  • تحلیل انتقادی رویکرد اومانیستی به حقوق بشر و شهروندی
  • تبیین آموزههای حقوق بشر اسلامی

ب. بخش کاربردی

  • بررسی تحلیلی-انتقادی اسناد بین‌المللی و قوانین، آرای مراجع قضایی و بررسی قضایای ملی و بین‌المللی
  • بررسی تطبیقی حقوق بشر در نصوص اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
  • بررسی نقش نهادهای منطقه ای و بین‌المللی در ارتقا و بهبود حقوق بشر