دوفصلنامه علمی «نامه فرهنگ و ارتباطات»

دوفصلنامه علمی «نامه فرهنگ و ارتباطات»

Journal of culture and communicationپوستر دوفصلنامه علمی «نامه فرهنگ و ارتباطات»

دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی، نشریه ای علمی تخصصی است که توسط دانشگاه امام صادق در حوزه حقوق اسلامی مقاله می پذیرد.

این نشریه به زبان فارسی و به صورت چاپی منتشر می شود.