دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

Journal of Islamic Public Lawپوستر دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی، نشریه ای علمی تخصصی  است که توسط دانشگاه امام صادق در حوزه حقوق اسلامی مقاله می پذیرد.

این نشریه به زبان فارسی و به صورت چاپی منتشر می شود.