دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

Journal of Islamic Public Law
دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی، نشریه ای علمی تخصصی  است که توسط دانشگاه امام صادق در حوزه حقوق اسلامی مقاله می پذیرد.

این نشریه به زبان فارسی و به صورت چاپی منتشر می شود.