پژوهشنامه حقوق اسلامی

پژوهشنامه حقوق اسلامی

Islamic law Research Journal
دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی (معارف اسلامی و حقوق) به کوشش مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و دانشکده معارف اسلامی و حقوق این دانشگاه منتشر می شود. 

 به موجب نامه شماره ۱۹۶۱۹۱/۳ و جلسه مورخ ۲۲/۹/۹۱ کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۳۴ پاییز و زمستان ۹۰ دارای امتیاز علمی  پژوهشی می‌باشد.

مقالات  این مجله محصول تلاش اساتید، پژوهش گران و دانشجویان نخبه حقوق است که از طریق تولید و پژوهش و یا برگرفته از پایان‌نامه می‌باشد(مقاله مأخوذ از پایان‌نامه، زیر نظر اساتید راهنما تهیه شده‌اند)، که پس از داوری توسط  اساتید منتشر می شوند.