دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

Journal of Strategic Management and Future Researchپوستر دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پزوهی، نشریه‌ای با رویکرد علمی - پژوهشی که با رسالت توسعه‌ دانش مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف علمی و کاربردی در کشور، مقاله‌هایی با ماهیت علمی – پژوهشی را در حوزه‌ مدیریت و مرتبط با اهداف و خط‌مشی‌های نشریه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

اهم موضوعات و محورهای مطالعاتی نشریه حاضر به شرح زیر است:

-        راهبردهای برنامه‌ریزی و اجرا در عرصه‌های مختلف مطالعاتی

-        تفکر راهبردی در حوزه‌های مختلف علوم نظری و کاربردی

-        تحلیل راهبردی در محورهای مختلف در سطوح خرد و کلان

-        آینده‌پژوهی و تحلیل راهبردی در کسب و کارهای الکترونیکی

-        آینده‌پژوهی در حزوه‌آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی

-        آینده‌پژوهی در حوزه دین

-        آینده‌پژوهی در حوزه مطالعات دانش‌بنیان

-        پیش‌بینی روند آینده در سازمان‌های مجازی