دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

Islamic Financial Research Journalپوستر دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی» اولین نشریه تخصصی مالی اسلامی در کشور است که با همت و ابتکار گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ گویی به نیازهای کاربردی سازمان ها و نهادهای مالی نظام جمهوری اسلامی ایران و در زمینه های تخصصی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

 • تئوری های مالی اسلامی؛
 • قواعد فقه مالی اسلامی؛
 • فقه مالی اسلامی؛
 • حقوق مالی اسلامی؛
 • ابزارهای تامین مالی اسلامی؛
 • ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
 • تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
 • نهادهای مالی اسلامی؛
 • بازار سرمایه اسلامی؛
 • بانکداری اسلامی؛
 • بیمه های اسلامی؛
 • حسابداری مالی اسلامی؛
 • قیمت گذاری اوراق مالی اسلامی؛
 • صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری اسلامی؛
 • سایر موضوعات مرتبط.