دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

Journal of Islamic Economic Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی در صدد است با انتشار مقالات و نتیجه پژوهش‌‌‌‌های انجام شده در همه ابعاد مطالعات اقتصاد اسلامی (به‌‌‌‌ ویژه حوزه‌‌‌‌های دوم و سوم) پیش‌‌‌‌گفته، خدمتی متفاوت را به عرصه دانش اقتصاد اسلامی در ایران ارائه کند. از اینرو، از همه اساتید، صاحب‌‌‌‌نظران، کارشناسان و متخصصان علاقمند به حوزه مطالعات اقتصاد اسلامی در این مسیر استمداد کمک و حمایت دارد.

با توجه به رویکرد تخصصی و پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، عمده­ ترین محورهای مورد نظر برای انتشار آثار علمی در زمینه اقتصاد اسلامی عبارتند از:

 • بررسی مبانی و مسائل اساسی علوم اقتصادی و ارزیابی آن­ها از منظر معارف اسلامی؛
 •    پژوهش و نظریه‌­پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی؛
 •  فلسفه و روش­شناسی علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی؛
 •    مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی؛
 •    بررسی تجربه سایر کشورها در تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی؛
 •  ارزیابی مسائل اقتصادی ایران با ملاحظه رهیافت­های اقتصاد اسلامی؛
 • طرح علمی چالش­‌های پیش­روی اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل آن­ها؛
 •     تحلیل علمی و تبیین ماهیت و ساختار نظام اقتصادی اسلام؛
 •     کاوش در باب مسائل نو ظهور در قلمرو فقه اقتصاد؛
 •     بررسی مقایسه‌­ای مکاتب اقتصادی با بینش و کنش اقتصاد اسلامی؛
 •     ارائه الگوهای عملی اسلامی در عرصه اقتصاد؛
 •     مطالعات تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌­های دیگر اقتصادی؛
 •     نظام سازی و الگوهای کاربردی و نظریه­‌های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی.