دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

Journal of Quran and Hadith Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

مهم‌‌ترین رسالت دانشگاه امام صادق(ع) آموزش و تبلیغ اسلام است. بهترین راهکار برای تبلیغ اسلام، طرح پرسش‌‌ها و نیازمندی‌‌های عصر امروز در برابر قرآن و استنطاق آن است. هدف از انتشار این مجله پاسخ‌‌گویی به این نیاز است. امید آنکه دانشمندان حوزه علوم قرآنی و حدیث و نیز صاحب‌‌نظران عرصه مطالعات علم و دین ما را در این راستا یاری و با ارسال مقالات علمی و ارزشمند خود مدد رسانند.

به اطلاع مولفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق (ع) از شماره ۹ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰) در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ و طی نامه شماره ۱۸۱۷۲۲/۳، موفق به اخذ اعتبارعلمی پژوهشی شده است.