دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

Journal of Quran and Hadith Studies
مهم‌‌ترین رسالت دانشگاه امام صادق(ع) آموزش و تبلیغ اسلام است. بهترین راهکار برای تبلیغ اسلام، طرح پرسش‌‌ها و نیازمندی‌‌های عصر امروز در برابر قرآن و استنطاق آن است. هدف از انتشار این مجله پاسخ‌‌گویی به این نیاز است. امید آنکه دانشمندان حوزۀ علوم قرآنی و حدیث و نیز صاحب‌‌نظران عرصة مطالعات علم و دین ما را در این راستا یاری و با ارسال مقالات علمی و ارزشمند خود مدد رسانند.

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق (ع) از شماره 9 (پاییز و زمستان 1390) در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 1391/8/24 و طی نامه شماره 181722/3، موفق به اخذ اعتبارعلمی ـ پژوهشی شده است.