دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

Journal of Islamic Political Though
دو فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام به زبان انگلیسی توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود.