دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

Journal of Socialhistory Studiesپوستر دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی بر اساس مجوز شماره ۵۰۱۱۰/۱۱/۴ به تاریخ ۹۰.۰۳.۲۵ از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حائر رتبه علمی-پژوهشی شد.

موضوع فراخوان:

از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اجتماعی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها‌ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ و دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.