فصلنامه اقتصاد کشاورزی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economicsپوستر فصلنامه اقتصاد کشاورزی

این نشریه به نام «مجله اقتصاد کشاورزی ایران» طی نامه شماره ۶۹۶.۲۹۱۰.۳ مورخ ۸۴.۶.۵ توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده و پس از آن با تغییر نام آن به « اقتصاد و کشاورزی» طی نامه شماره ۱۰۹۰/۱۲۴ مورخ ۸۶.۳.۷ اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به زبان های فارسی و انگلیسی دریافت کرده است. همچنین بنا به درخواست انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و با موافقت امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق نامه شماره ۱۶۷۴/۱۲۳ مورخ ۸۸.۳.۲۳، نام نشریه "اقتصاد و کشاورزی" به "اقتصاد کشاورزی" تغییر کرد.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های سیاست های کشاورزی و غذایی،توسعه روستایی و مدیریت مزرعه، تولید و مصرف محصولات کشاورزی،اقتصاد،محیط زیست و منابع طبیعی،اقتصاد آب و خشکسالی بهینه یابی در سطوح خرد و کلان، الگوهای کمی،اقتصاد سنجی و برنامه ریزی مقاله می پذیرد.