فصلنامه اقتصاد کشاورزی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economics
این نشریه به نام «مجله اقتصاد کشاورزی ایران» طی نامه شماره 696.2910.3 مورخ 84.6.5 توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده و پس از آن با تغییر نام آن به «‌ اقتصاد و کشاورزی» طی نامه شماره 1090/124 مورخ 86.3.7 اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به زبان‌های فارسی و انگلیسی دریافت کرده است. همچنین بنا به درخواست انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و با موافقت امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق نامه شماره 1674/123 مورخ 88.3.23، نام نشریه "اقتصاد و کشاورزی" به "اقتصاد کشاورزی" تغییر کرد.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های سیاست های کشاورزی و غذایی،توسعه روستایی و مدیریت مزرعه، تولید و مصرف محصولات کشاورزی،اقتصاد،محیط زیست و منابع طبیعی،اقتصاد آب و خشکسالی بهینه یابی در سطوح خرد و کلان، الگوهای کمی،اقتصاد سنجی و برنامه ریزی مقاله می پذیرد.