مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه

مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه

Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studiesپوستر مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه

مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه به صورت دوسالانه توسط دانشگاه شیخ بهایی در اصفهان به زبان انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه آموزش زبان و مطالعات ترجمه مقاله می پذیرد.