فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

Quartery Journal of Public Organizations Managementپوستر فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

مدیریت سازمان های دولتی ، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با هدف توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمانهای عمومی و دولتی ایران و راه‌حل یابی برای آن و بهبود و پیشرفت و توسعه سازمانهای و دستیابی و شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری تحلیلی در حوزه مدیریت دولتی می نماید.

رسالت: انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت دولتی و اداره عمومی در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی در سازمان ها.

اهداف:

  1. توسعه دانش مدیریت دولتی کشور.
  2. شناسایی مسائل مدیریتی سازمانهای دولتی ایران و ارائه راه حل برای آنها.
  3. ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و علاقمندان رشته مدیریت دولتی.
  4. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  5. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
  6. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت دولتی.
  7. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  8. کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام اداری کشور و توسعه آن.
  9. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.

سیاست: سیاست اصلی نشریه چاپ مقالات علمی - پژوهشی در حوزه مدیریت سازمان های دولتی و عمومی در ایران است بدین لحاظ از قبول مقالات ترجمه ای به هر شکل معذور می باشد.

مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که به ارائه یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم یا فناوری که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد، می پردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه می شود.