فصلنامه جندی شاپور

فصلنامه جندی شاپور

Jondishapour Journalپوستر فصلنامه جندی شاپور

فصل نامه ی جندی شاپور مجله ای علمی-تخصصی است که در زمینه ی مطالعات تاریخ ایران، اسلام و جهان فعالیت می کند.

فصل نامه ی جندی شاپور هر ۳ ماه یک بار به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر می شود. صاحب امتیاز این فصل نامه، انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر مسئول و سردبیر آن نیز محمد حیدرزاده است.