دوفصلنامه اسلام و مدیریت

دوفصلنامه اسلام و مدیریت

Journal of Islam and Managementپوستر دوفصلنامه اسلام و مدیریت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی - تخصصی«اسلام و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی – تخصصی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است و به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود. چکیده مقالات آن به زبان های عربی و انگلیسی منتشر می شود. برای انتشار مقاله از نویسنده هزینه ای دریافت نمی شود.