دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

Journal of Processes Engineeringپوستر دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

مجله مهندسی فرآیندها به صورت دوفصلنامه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منتشر می شود.

موضوعات تحت پوشش: مدیریت بیمارستانی، مدیریت نظام بهداشت و درمان، مهندسی سیستمهای سلامت

اهداف نشریه: نشر مقالات اعضای هیئت علمی ،محققین و صاحب نظران رشته های مختلف مدیریت، خدمات بهداشتی درمانی ،گروه های مختلف علوم پزشکی در زمینه بررسی و بهبود فرآیندهای مرتبط ، و به منظور فراهم نمودن شواهد و ایجاد زمینه مناسب در جهت ارتقا آگاهی و عملکرد ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی و درمانی.

- شماره مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور : ۱۱۴۵ / د۷۰۴ و به تاریخ ۱۳۹۲.۴.۱۰

-شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۱۲۴.۳۷۷۵ به تاریخ ۱۳۸۸.۸.۴