فصلنامه بین المللی وب پژوهی

فصلنامه بین المللی وب پژوهی

International Journal of Web Researchپوستر فصلنامه بین المللی وب پژوهی

دوفصلنامه بین المللی وب پژوهی توسط دانشگاه علم و فرهنگ به زبان انگلیسی منتشر می شود.

مقاله در تمام ابعاد حوزه وب چه در حوزه های فنی و تکنیکی وب و چه در سایر حوزه های مرتبط با وب نظیر جنبه های اجتماعی، حقوقی، جامعه شناسی، اقتصادی،ارتباطات و رسانه ای، زیرساختی و غیره پذیرفته می شود.

 داوری اولیه مقالات در بازه بین یک تا دو ماه انجام می شود.

محورهای مجله هرچند که محدود به موارد زیر نیست ولی محورهای اصلی به شرح ذیل هستند:

ارزیابی کیفیت وب

اقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کار

امنیت و حریم خصوصی در وب

بازیابی وب و تحلیل محتوا

تحلیل رفتاری و شخصی سازی

تحلیل محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی

تعامل انسان و رایانه

جامعه شناسی و اخلاقیات وب

رایانش وب در کاربردهای همراه

رسانه و ارتباط شناسی وب

سکوها و ابزارهای نرم افزاری وب

سکوهای رایانش توزیعی، انبوه، ابری

وب معنایی

وب کاوی