فصلنامه سیاست

فصلنامه سیاست

The Journal of Politics (A scienfitic specialized review)پوستر فصلنامه سیاست

فصلنامه سیاست ، یک نشریه علمی تخصصی است که توسط انجمن علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به صورت چاپی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مقاله می پذیرد.