فصلنامه پژوهش های بالینی ایران

فصلنامه پژوهش های بالینی ایران

Journal Clinical Research Iranپوستر فصلنامه پژوهش های بالینی ایران

نشریه پژوهش های بالینی ایران به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می گردد. این نشریه در صدد است به صورت تخصصی آخرین پژوهش های بنیادی، آزمایشی، توصیفی - همبستگی و مروری مرتبط با روانشناسی بالینی و پزشکی را به چاپ برساند.

به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه تخصصی پژوهش های بالینی ایران طی مجوز شماره ۸۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ صادر گردیده است و دارای امتیاز علمی – تخصصی می باشد. .