فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

Physics and physics educationپوستر فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط به فیزیک، آموزش فیزیک، آموزش علوم مقاله می پذیرد.