فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب

فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب

Quarterly Journal of Comparative Laws of Islam and Westپوستر فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب

مجله پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب در تاریخ ۹۴.۸.۲۷ از کمیسیون نشریات علمی کشور از شماره اول ( پاییز ۱۳۹۳) رتبه علمی و پژوهشی را دریافت کرد. این مجله درخدمت جامعه علمی حقوق دان های کشور است و در حوزه های تطبیقی حقوق اسلام و غرب مقاله می پذیرد.

رویکرد و هدف دانشکده حقوق از انتشار مجله بررسی عمیق موضوعات نوپیدا در حقوق غرب و تطبیق آن با مبانی و احکام شرع به ویژه فقه امامیه با بهره ­گیری از کارشناسان سطوح عالی دانشگاهی و حوزوی به منظور هماهنگ سازی و بومی سازی نهادهای حقوقی وارداتی غرب بر اساس مبانی دینی است. بی تردید استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه علمیه قم - به ویژه با عنایت به وابستگی تشکیلاتی این دانشگاه به حوزه علمیه و امکان بکارگیری عملی این ظرفیتها - سبب غنای هرچه بیشتر پژوهشهای حقوقی فقهی خواهد شد.