دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست

دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست

Two Quarterly Journal of Civil and Environmental Research
در دو فصلنامه "پژوهش های عمران و محیط زیست" نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی مرتبط با موضوعات مهندسی عمران و محیط زیست انتشار خواهد یافت. اعضای هیات تحریره و مجموعه عوامل دست اندرکار در دانشگاه قم به طور مستمر پیگیر دریافت رتبه علمی پژوهشی برای این نشریه می باشند.

لذا به منظور تحقق اهداف دو فصلنامه "پژوهش های عمران و محیط زیست"، از تمامی اساتید‌گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور چاپ در این مجله مطابق دستورالعمل های مندرج در سامانه الکترونیکی مجله به دبیرخانه مجله ارسال نمایند. بدیهی است پس از اخذ اعتبار علمی- پژوهشی برای این دوفصلنامه کلیه مقالاتی که در شمارگان قبلی این مجله به چاپ رسیده اند از این امتیاز برخوردار خواهند بود. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارسال و پیگیری مقالات و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوعات تخصصی دو فصلنامه از طریق همین سامانه اقدام نمایند.