فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

The Journal of Philosophical Theological Research
فصلنامه پژوهشهای فلسفی  کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه  را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه، اعم از فلسفه دین، فلسفه نفس، فلسفه تحلیلی،‌معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، کلام و فلسفه غرب جهت بررسی، پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان،‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.