فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

The Journal of Philosophical Theological Researchپوستر فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه، اعم از فلسفه دین، فلسفه نفس، فلسفه تحلیلی،‌معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، کلام و فلسفه غرب جهت بررسی، پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان،‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.