فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

Journal of Sciences and Techniques of Information Managementپوستر فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات توسط دانشگاه قم منتشر می شود.

هدف فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، انتشار نتایج پژوهش ها در موضوع های مرتبط است که در سایت نشریه بخش درباره نشریه محورهای اصلی و موضوع های فرعی بیان شده است.

مخاطبان فصلنامه را اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و پژوهشگران رشته های مرتبط تشکیل می دهند. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات با توجه به دامنه موضوعی یاد شده، گزارش پژوهش های اصیل را در قالب مقاله های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می سازد.

این نشریه در حوزه های مدیریت اطلاعات،مدیریت دانش،سازماندهی اطلاعات و فناوری اطلاعات مقاله می پذیرد.