دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

Journal of Comparative Tafsir Studiesپوستر دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی ، از سوی دانشگاه قم به عنوان دانشگاه پیشرو در الهیات و علوم قرآنی در ایران منتشر می شود.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث تفسیری پایه گذاری شده است و در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش برروی متون تفسیری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می دهند می باشد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه قم پشتیبانی مالی می شود. نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

این نشریه طبق مجوز شماره ۳/۱۸/۱۹۲۶۳۲ مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱ کمیسیون نشریات علمی کشور موفق به اخذ درجه علمی - پژوهشی شده است و امتیاز علمی پژوهشی خود را حفظ نموده و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.