مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

Environmental Management & Sustainable Development Journalپوستر مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار یک نشریه علمی تخصصی می باشد که تحت فرآیندی دقیق (  peer review  ) به بررسی مقالات ارسال شده توسط نویسندگان می پردازد. این نشریه در مورد آخرین موضوعات مربوط به توسعه از جنبه مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار کاملا به روز است .

از نویسندگان درخواست می شود مقالات چاپ نشده خود را که تحت بررسی زیر نظر داوری هیچ ژورنال دیگری نمی باشد را به آدرس ایمیل ژورنال بفرستند. اهداف ژورنال شامل موارد زیر می باشد اگرچه به موضوعات زیر محدود نمی شود:

ارزیابی و مدیریت چرخه حیات

بازیافت و تفکیک از مبدا

راهکارها و متدهای توسعه پایدار

مدیریت پسماند

اقتصاد و مدیریت زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی

مدیریت محیط زیست

اصلاح فرآیند برای جلوگیری از آلودگی ها

محصولات پاک