فصلنامه مطالعات عمران شهری

فصلنامه مطالعات عمران شهری

journal of urban development studiesپوستر فصلنامه مطالعات عمران شهری

نشریه مطالعات عمران در سال ۱۳۹۶متناسب با نیازها، فعالیت خود را آغاز کرده است. در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقه مندان به امر پژوهش، این نشریه در حوزه های تخصصی جغرافیا، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست شهری، شهرسازی، معماری و عمران اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی می نماید.

از کلیه پژوهشگران، دانشجویان و اساتید ایران زمین به منظور همکاری دستاوردهای علمی، مقالات و پژوهش های مستقل و استخراجی از پایان نامه و رساله ها به این نشریه ارسال نمایید.

محورهای نشریه :

-جغرافیا( برنامه ریزی شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، آمایش شهری، گردشگری....)

-شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری......)

-معماری(معماری، طراحی شهری، انرژی، مرمت......)

-عمران