مجله مدیریت اطلاعات سلامت

مجله مدیریت اطلاعات سلامت

Journal of Health Information Managementپوستر مجله مدیریت اطلاعات سلامت

مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» ‌مجله تخصصی دانشکده‌ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، که هدف از انتشار آن اشاعه‌ نتایج پژوهش‌ها، نظریه‌ها، و دستاوردهای علمی در زمینه‌های موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت، فنآوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است تا از این طریق به ارتقای سطح کیفی پژوهش، آموزش، تبادل و توسعه آموخته‌ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی یاری رساند.