دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی

دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی

Journal of Agricultural Meteorologyپوستر دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی

نشریه هواشناسی کشاورزی به عنوان نشریه علمی –پژوهشی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران از کلیه استادان و متخصصان رشته‌های مرتبط با این علم، برای ارائه مقالات علمی و پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد.

هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه علوم هواشناسی کشاورزی می‌باشد. کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این نشریه از تاریخ دومین شماره انتشار مجوز علمی- پژوهشی داده است. این نشریه به صورت دو شماره در سال و به صورت منظم چاپ می‌شود. در حال حاضر متوسط زمان داوری در این مجله ۶ ماه می‌باشد. مقالات ارسالی به نشریه لازم است ابتدا با دقت بر اساس دستورالعمل تهیه مقاله تنظیم شوند و چکیده های فارسی و انگلیسی دقیقا منطبق بر یکدیگر باشند.