مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی

مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی

Agricultural Marketing and Commercialization


پوستر مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی


سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار