مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی

مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی

Agricultural Marketing and Commercialization

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به زبان انگلیسی مقاله می پذیرد.
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی