مجله آبیاری و زهکشی

مجله آبیاری و زهکشی

Irrigation and Drainage
این نشریه توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران به زبان فارسیو در حوزه  آب و خاک منتشر می شود.