مجله آمایش سرزمین

مجله آمایش سرزمین

Town and Contry Plannig
آمایش سرزمین دانشی میان رشته ای و چند تخصصی است که در برگیرنده حداقل سه بعد "فضا"، "جمعیت" و فعالیت" به صورت همزمان است. مقالاتی که فقط به یکی از این ابعاد بپردازد مورد پذیرش دفتر مجله نیست. مقالاتی که صرفاً در سطح "مطالعه"، "تجزیه" و "تحلیل و ارزیابی" باشند مورد بررسی قرار نمی گیرند. طراحی، سنتز و ارایه راه حل های مستند و عملیاتی از ویژگی های تفکیک ناپذیر مقالات علمی- پژوهشی می باشند. تحقیقاتی که در زمینه سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سرزمین و فضاها و مکان‌های زیستی و جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله آمایش سرزمین قرار دارند. این مجله بر اساس نامه وزرات علو م تحقیقات و فناوری به شماره 3/144492 درجه علمی پژوهشی دریافت نموده است.