مجله آموزش عالی ایران

مجله آموزش عالی ایران

Iranian higher educationپوستر مجله آموزش عالی ایران

مجله آموزش عالی ایران، یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط انجمن آموزش عالی ایران منتشر می شود.

خط مشی مجله آموزش عالی انتشار مقاله­ های علمی پژوهشی در حوزه آموزش عالی است. لازم است مقاله­ ها در جهت توسعه دانش­ آموزش عالی با اولویت بررسی پدیده­ ها و مسائل آموزش عالی کشور در ابعاد مختلف باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه آموزش عالی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می­ باشد.