دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

Journal of educational doctorines in quran and hadithپوستر دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

براساس نامه ی ارسالی دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ۱۳۱۶. ۱۸. ۳ تاریخ ۴. ۱. ۱۳۹۶، نشریه «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث » از شماره اول، حایز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است.

نشریه « آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف و چشم‌انداز زیر فعالیت می‌کند:

۱- اطلاع‌رسانی و توسعه پژوهش‌های قرآنی و روایی؛

۲- ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه‌های قرآن‌پژوهان و حدیث‌شناسان در راستای عرضه تصویری جهان شمول از تربیت و مقوله‌های تربیتی در قرآن کریم؛

۳- فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها برای پاسخگویی به پرسش‌های معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن تربیت در فرهنگ دینی؛

۴- توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل تربیتی با تاکید بر قرآن و حدیث؛

۵- یافته‌های تازه و جدید پژوهشگران حوزه قرآن و حدیث در زمینه‌های تربیتی در معرض داوری مخاطبان خود گذاشته شود تا بستر مناسب برای تحول علوم انسانی فراهم آید.
۶- حرکت مجله آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث به شکلی است که بتواند تا سال ۱۴۰۴ در فهرست همه نمایه‌های مهم بین‌المللی قرار بگیرد.