دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

journal of educational doctorines in quran and hadith
نشریه «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث» در بهار سال 1394 شروع به کار نموده وبراساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره  3/18/1316   تاریخ 1396/01/14  از شماره ی اول حایز رتبهی علمی- پژوهشی گردیده است .