فصلنامه آینده پژوهی دفاعی

فصلنامه آینده پژوهی دفاعی

Defensive Future Studiesپوستر فصلنامه آینده پژوهی دفاعی

این نشریه ابتدا با عنوان فصلنامه پژوهش‌های توسعه دفاعی فعالیت داشت که با نظر و پیشنهاد کمیسیون تعیین اعتبار علمی نشریات کشور به نشریه آینده‌پژوهی دفاعی تغییر عنوان یافته و طی نامه شماره ۳/۱۸/۱۲۹۱/ مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است و بر اساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان فصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود.

همچنین این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (در سال ۹۸) رتبه «ب» اخذ نموده است.