مجله ادبیات پایداری

مجله ادبیات پایداری

Journal of resistance litratureپوستر مجله ادبیات پایداری

این نشریه در پی آن است تا زمینه انتشار مقاله های علمی –پژوهشی محققان و استادان را در حوزه شعر و نثر ادبیات پایداری جهت دستیابی به اهداف زیر فراهم کند:

بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات پایداری

 • شناخت شاخصه ­ها و ویژگی های آثار نظم و نثر پایداری

 •  بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات پایداری

 • شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر پایداری

 • بررسی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در متون پایداری

 • تبیین ادبیات پایداری به عنوان یک سبک ادبی

 • بررسی تعامل و ارتباط ادبیات پایداری و بیداری اسلامی

 • سبک شناسی نظم و نثر ادبیات پایداری با اتکا بر سطح محتوایی.

 • تبیین فرهنگ مقاومت و پایداری و تعامل آن با هویت دینی- ملی

 • تبیین ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت بین الملل

 • معرفی رشته ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت

 • بررسی زبان ادبیات پایداری

 • ادبیات پایداری در ابعاد جهانی

 • ادبیات پایداری درعصر ارتباطات مجازی

 • و...