فصلنامه ادبیات عرفانی

فصلنامه ادبیات عرفانی

Journal of mystical literature adabiat erfaniپوستر فصلنامه ادبیات عرفانی

مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی در سال ۱۳۶۸فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال ۱۳۸۱بنا به سیاست گذاری کمیسیون نشریات مجله به ۳ تخصص تاریخ ، ادبیات و زبان ها تغییر یافت سپس در سال ۱۳۸۸ بار دیگر فصلنامه به ۴ مجله مجزا به نامهای مجله تاریخ اسلام و ایران ، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، مجله ادبیات عرفانی و مجله زبان پژوهی تغییر نام یافت.

 دوفصلنامه علمی پژوهشی «ادبیات عرفانی» دانشگاه الزهرا(س) شماره بهار و تابستان ۱۳۹۹ خود را به «ویژه نامه عطار» اختصاص داده است. این نشریه با افتخار از همه استادان و صاحبنظران داخل و خارج از کشور در حوزه عطار پژوهی، دعوت به ارسال مقاله می کند.

 مهلت ارسال مقاله:  تا پایان مرداد ۹۹