دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

Investigating the problems of Iran's economy
 

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره  ۳.۱۸.۱۳۸۲۲۸ به تاریخ ۹۳.۶.۱۰  نشریه اقتصاد تطبیقی (سابق) از شماره بهار و تابستان۹۳ دارای رتبه علمی -ترویجی است.

نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محورهای زیر اهتمام دارد:

-      مطالعات ترویجی در مسائل و سیاست­های اقتصاد ایران از دیدگاه رویکردهای مسلط و رقیب علم اقتصاد نظیر رویکرد طرف­های کلاسیک و کینزی، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد اسلامی.

-      مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد ایران شامل بازارها، نهادها و ابزارهای آن.

-      مطالعات در نظریه ­ها، راهبردها و سیاست­های توسعه و رشد متناسب با اقتصاد ایران.

-      مطالعات در نظریه ­ها و سیاست­های پولی و مالی، با تاکید بر اقتصاد ایران.

به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

بدیهی است که مقالات ارسالی باید روش‌مند و دارای استانداردهای مقالات علمی – پژوهشی نیز باشند.