فصلنامه اقتصاد مالی

فصلنامه اقتصاد مالی

Financial Economics
فصلنامه اقتصاد مالی با هدف گسترش دانش و پژوهش های اقتصادی اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد نموده و پس از انجام فرایندهای داوری و اظهار نظر های اعضا هیات تحریریه  به چاپ خواهد رسید

این فصلنامه دارای اعتبار علمی - پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.