فصلنامه اقتصاد مقداری

فصلنامه اقتصاد مقداری

Quarterly Journal of Quantitative Economicsپوستر فصلنامه اقتصاد مقداری

بر اساس تاییدیه شماره ۲۶۰۲/۳ مورخ ۵ /۴/ ۱۳۸۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه دارای درجه­ ی علمی پژوهشی است. این فصلنامه توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و در حوزه اقتصاد منتشر میگردد.

· حوزه های تحت پوشش:

۱- اقتصادسنجی

۲- اقتصاد خرد و کلان

۳- اقتصاد ریاضی

۴- اقتصاد نهادی و توسعه

۵- اقتصاد پولی

۶- اقتصاد مالی

۷- تجارت بین الملل

۸- اقتصاد بخش عمومی

۹- نظریه بازی­ها و اقتصاد رفتاری

۱۰- اقتصاد سلامت

۱۱- سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد مقداری