فصلنامه اقتصاد مقداری

فصلنامه اقتصاد مقداری

Quantitative economics
بر اساس تأییدیه شماره 2602/3 مورخ 5/4/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه دارای درجه­ ی علمی ـ پژوهشی است. این فصلنامه توسط دانشگاه شهید چمرات اهواز و در حوزه اقتصاد منتشر میگردد.