مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

Eco-phytochemical Journal of Medicinal plantsپوستر مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

 از دیر باز گیاهان دارویی و فراورده های شیمیایی و طبیعی  مستخرج از آن نقش کلیدی را در پیشگیری و درمان بیماریهای بشر داشته است و از آنجاییکه کمیت و کیفیت مواد موثره دارویی در گیاهان کاملا متاثر از عولمل اکولوژیکی و اقلیمی هر منطقه میباشد ، لذا پرداختن و تحقیقات در مورد بررسیهای فیتوشیمیایی و نحوه اثر عوامل اکولوژیکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره و سپس نحوه عملکرد دارویی آن گیاهان بیش از پیش ضروری است  لذا نشریه " اکوفیتوشیمی گیاهان داروئی " دارنده رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم  در حال حاضر با چاپ منظم ۴ شماره در سال و به زبان فارسی دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را در خصوص تحقیقات اکوفیتوشیمیایی گیاهان داروئی به نفع شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوعات پژوهشی مرتبط با آن قرار می دهد و در پایگاههای اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID و ISC و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و انجمن گیاهان دارویی نمایه می نماید.

حوزه های پذیرش مقالات:

بررسی‌های میدانی و اکولوژیکی گیاهان دارویی، تحقیقات فیتوشیمیایی و بررسی تغییرات کمی و کیفی مواد موثره گیاهان متاثر از تغییرات اکولوژیکی و در نهایت چگونگی اثر آن عوامل بر عملکرد دارویی گیاهان