دوفصلنامه التیام

دوفصلنامه التیام

Healingپوستر دوفصلنامه التیام

مجله التیام یکی از مجلات علمی کشور است که از سال ۱۳۹۳ توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران با توالی دو شماره در سال به شکل الکترونیک منتشر می گردد. در حال حاضر جای خالی مقالات مروری به شکل بسیار جدی در بین انتشارات داخلی دیده می شود. برای تکمیل این کاستی از یک سو و همچنین ایجاد فضایی بهتر برای نگارش و ترویج علوم، مجله التیام هر شماره خود را در دوبخش تکمیل می کند. در بخش اول با دعوت از سر دبیر مهمان از بین صاحب نظران در موضوعات مختلف، موضوعی تخصصی توسط ایشان انتخاب می گردد و مقالات به شکلی شبیه به یک تک نگاشت توسط نگارندگان مدعو، در زمینه تخصصی نگاشته می شودبه گونه ای که این حاصل در نهایت منجر به یک مجموعه کارآمد به زبان فارسی در هر یک از زمینه های تخصصی مورد نظر می گردد. تاکنون در زمینه های مختلفی همچون مفصل اسب، پرتو نگاری محوطه بطنی گاو، زخم، دندانپزشکی، کولیک، لنگش گاو شیری، کلینیکال پاتولوژی سردبیران مهمان قلم فرسایی کرده اند و مجموعه های ماندگاری با سردبیری آقایان دکتر سرداری، دکتر مهری، دکتر قمصری، دکتر غدیری، دکتر محمدنیا، دکتر علومی و خانم دکتر توکلی شکل گرفته است.

دربخش دوم مجله التیام بر اساس چشم انداز مورد نظر خود کماکان سایر مقالات علمی را بر اساس فرمت های مربوطه دریافت می نماید و در همان شماره یا شماره های بعدی منتشر می نماید. از نگارندگان محترم فارسی زبان دعوت می گردد تا مقالات علمی پژوهشی ارزشمند خود را برای انتشار در بخش دوم مجله، ارسال نمایند. مقالات پس از طی مراحل داوری در اولین شماره مجله در کنار مجموعه مروری که بنابر مدیریت سردبیر مهمان هدایت شده است منتشر خواهند شد.