دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی

دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی

Journal of Applied Electeromagneticsپوستر دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی

فصلنامه الکترومغناطیس کاربردی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی و ارتقا فرهنگ پژوهشی در سطح کشور همچنین تعمیق ترویج دانش و یافته های تحقیقاتی، توسعه دانش تولید شده در شعاع ملی و بین المللی تعریف می گردد. همکاری علمی بین محققان و صاحب نظران از جمله اهداف کلیدی در انتشار مجلات علمی می باشد، در همین راستا با توجه به بهره گیری از تجارب قبلی، در محورها ی زیر مبادرت به انتشار " مجله علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی" نموده است.

۱- نظریه الکترومغناطیس

۲- منابع الکترومغناطیس

۳- آنتن- انتشار امواج

۴- ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی

۵- سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی

۶- اندازه گیری الکترومغناطیسی

۷- مواد الکترومغناطیسی

۸- الکترومغناطیس زیستی

۹- استانداردها

۱۰- سایرکاربردها