الهیات تطبیقی

الهیات تطبیقی

Comparative theology
مجله الهیات تطبیقی به عنوان یکی از مجلات پیشرو در تحلیل مسائل جهانی در نظر دارد تعدادی از مقالات شماره پاییز و زمستان ۹۹ را به بعد الهیاتی و اخلاقی پدیده های نوظهوری  چون کرونا ویروس اختصاص دهد. لذا از پژوهشگران ارجمند تقاضا داریم با تبیین و تحلیل موضوعات جاری جامعه بشری یاری گر ما در این عرصه باشند.

مجله الهیات تطبیقی، براساس نامه شماره ۸۰۹/۱۱/۳ مورخ ۱۳۸۸.۵.۱۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی است.