فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

New Educational Thoughtsپوستر فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی از بهار ۱۳۸۴ با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشر شده است.

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌های و فن‌آوری، در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۳، درجه علمی - پژوهشی به شماره ۱۰۶۸/۲۹۱۰/۳ به فصل نامه اندیشه‌های نوین‌تربیتی اعطا شد.

سردبیر:طیبه ماهروزاده
سعید رضایی شریف آبادی
موضوعات اختصاصی:علوم تربیتی