انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

Man and the environment
-فصلنامه «انسان و محیط زیست» نشریه علمی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است

سردبیر:منصور غیاث الدین
دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد
نام اختصاری:Human& Environment
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:محیط زیست
سازمان همکار